user_mobilelogo

De liedjesaovend

De Kieveloeëters en Kieveloeëterinne die derbéj waare óp 19 noovèmber, zalle den daatum nòjt mèr vergééte. Min uurste òffiesiejeele aktievietéjt as prins Erwin den uurste. Èn ik hép der zin in. Butje ’t féjt dè Roel Vullers jèùrich bleek te zin, woor ’t ók de alleruurste leegèndaariese Méélse Liedjesaovend béj Stapperij de Vangrail. Ronald, ’t was fantasties! Wa ’n gastvréjhétj, butjegewoon klasse!

Óp den aovent zèèlef makte de délneemers èn de ènweezigge gaste saame der ’n fantasties fést van. Alle zeuve délneemende groeppe straolde eenòrm veul plezie:r èn èntoezjasme utj, èn ’t nievoo makte dè ze allemòl kans makte óp de Kievelprisj. ’t Èntoezjasme in de zaal was nèt zò groeët as óp ’t poodiejum. Fantasties um hier tusse te maage stao. De ónafhankeleke zjuurie besliste dè utjéjndelek BLIEVE LACHE mi ’t lietje ‘5 ’T LÉÉVE’ de Kievelprisj in óntvangst moocht neeme. Vur méj zeeker zò bezónder um mi dizze groep nò ’t P&M Liedjesfestival in Bòlder te gao. Vie:r kammerèùj, vie:r léjje van de Èrpelemèèntjes, wòrónder min éjge zwaoger Geert. Prefiesiejat manne!


De adrenaliene stéjgt wér óp, de eenerzjie die is wér tòp.
Nievootje d’rbéj, di jaor gòn we kóp övver kóp.
Pak òw saame geniet t’r van.
Ik wit zeeker dè ’t kan.
4 ‘t Lééve dè is nie zat, 5 ’t Lééve!

(tèkst utj ‘5 ‘t Lééve van Blieve Lache)

Ik hép óntzéttent veul zin in de dartiende jannewarrie!


Koester ‘t vléjje, verheuch òw óppe toekómst,
mèr geniet nòw saame van dizze vastelaovend

Prins Erwin I