user_mobilelogo

Kééj Knappe Kwéékmiddig - 28 jannewarrie 2018

Óp zóndigmiddig waar ’t éjndelek zòwitj vur de jeugd van Méél. Éjndelek koose ze ur liedjes en prissentaasie ten gehuuëre brénge in d’n Binger. Béj ènkómst waar de zaal van d’n Binger al goe gevuld en dè waar natuurlek sjòn vur de jeugd van Méél. Verassing vur méj waar dè de néjje veurzitter van de sjuurie, minne éjge vriend Jeroen Nijssen is. Tòp dè héj di hi ópgepakt!

De jóngste jeugd tot en mi groep 6 waar as uurste èn de beurt. Wa hébbe we veul talènt in Méél en wa zin de groepe lèkker groeët. De zaal begoos al mèr vóller te raake, vur méj ’n tieëken dè de vastelaovend ónder de jeugd lééft in Méél.

Hiernao woor afsjéjd genómme van Prinses Luna en Vorst Driek. Nao ’n gewèldig jaor, leeste jaor béj de Kéjsjeut, zin ze övvergegao nò de Véngneuze. Nao ’n èntal óptrééjes van de winnaars van furrig jaor koose we éjndelek nò de bekééndmaaking van de winnaars van 2018. Wa stónge ze allemòl veur èn ’t pódiejum in spanning af te waachte. Ieën vur ieën woore de winnaars nò boove gehald.

Nao ’t bekéénd maake van de winnaars tot en mi groep 6 kwaam de ónthulling van de néjje Rò van Éllef, Vorstin en Prins van de Kéjsjeut. Óp de muziek van de Klómpedans (Rowwen Hèze) woor ’t boerebruispaar bekéénd gemakt. Uurst kwaam de rò van Éllef nò boove en utjéjndelek waar ’t dan zò witj. Uurst woor Vorstin Sterre (Cranenbroek) nò vurre gehald en wa haa ze ’t toch wèèrem. Dòrnao kwaam Prins Sem (Hoefnagels) aachter ’t masker utj. ’n Prachtig kóppel dè as nééj heersers van ’t Kéjsjeuteriek d’r drèk ’n fésje van ginge maake! ’t Véjftal heersres in ’t Kieveloeëteriek is nòw kómpleet en de mòndig d’róp hébbe we prachtige footoos gemakt.

Nao de bekééndmaaking van de nééj heersers van ’t Kéjsjeuteriek moochte de awwere van de bazissjool ur kunste vertoeëne. Hier kwaam wér nò vurre dè we veul muziekaaltalènt béj de jeugd hébbe en hoopelek ók vur de toekómst van de liedjesaovend.

Béj dizze wil ik alle winnaars van de Kééj Knappe Kwéékmiddig nògmaals feeliesieteere. ’t Waar ‘ne middig wòrin de jeugd sèntraal stóng en sjòn dè veul aawers, gròtaawers, vriende en femielie óppe bieën waare, zòdè de zaal goe vól stóng. As prins waar ik gröts óp alle kinjer die mee hébbe gedao. Mi Prins Sem en Vorstin Sterre hi de Kéjsjeut twieë fantastiese heersers. We zien óns snel mi de vastelaovend, óppe sjool en ’t Kéjsjeutebal béj ’t Oranje Hotel.

 

Prins Marcel I

Goe veurberéjd baowe
èn ‘ne vastelaovend um van te haawe