user_mobilelogo

D’n éllefde van d’n éllefde

‘t Ging alwér richting de winter en dan begeent ’t béj de èchte vastelaovesvierders alwér te kriebele, de éllefde van de éllefde kumt in zeecht. Ik waar d’r ók wal wér klaor vur…èfkes kieke hoe ’t pèkske d’r béj hééngt, wa fótoos en filmkes trug kieke van de vastelaovesdaag en dòrdur nog ‘s lekker naogeniete van wa ik allemòl belééfd héb. En dan maage we wér…

Di jaor viel éllef nóvember op ‘ne zòtterdig, wòrdur ’t ‘ne iets andere ópzit kreeg, dè wil zégge, zónder de jeugd van groep zis, die dòr nòrmaal gesprooke aaltidj béj zin. Smèèreges óppe tidj in óns kluphusj béjén kómme wòr ik de steek wér óp kreeg en de sèpter wér in de haand. We vertrokke richting Kievelmènneke mi Goe Gehusseld veuróp. Dòr hébbe we ’t Kievelmènneke gepoetst, zòdètjie wér blinkt vur de rest van ’t vastelaoveséjzoen. De Vastelaovend wérd dur éllef knónsjeut ingeluid, mi vur éllek knónsjòt ‘n vastelaoveswens van versjillende Méélse mènse. De vlag wért geheese ónder ‘t zinge van 'Lééve De Kieveloeët".

Béj De Heere van Meijel hébbe we smiddes utjgebréjd stil gestao béj ‘t afsjéjd van inkele leeje van De Kieveloeët. Dè waare Ger en Marijke, Roel en Sanny en Jeroen en Joyce. Jeroen krig dor ók nòg ‘s de zieër verdiende titel eerelid. Al mi al ‘ne eemósjóneele middig as ge afsjéjd moet neeme van dees gezinne die zich jòrre vur de verénneging hébbe ingezit.

‘t Mééls Vastelaovesfèstieval

Óp zóndigmiddig 19 nóvember stóng ‘t Mééls Vastelaovesfèstieval óp ‘t prógramma. Di jaor in de middig zòdè de jeugd d’r òk béj koos zin. Mi in tótaal tien tèkste béj vólwassene en jeugd ‘ne sjòn bezitte middig. De goej nummers en goe verzèùregde óptrééjes, zèùregde d’r vur dè dizze middig wér kómpleet Vastelaovend gevierd woor.

D’n uurste prisj ging vur ’t twédde jaor óprééj nò De Klèpbókse. Mi ‘t nummer "Knal" zalle zéj Méél vertiggewórrige óp ‘t P&M Liedjesfèstieval. ‘t Duumke ging nò De Glitterdörskes ft. René & De Kloekwouze mi ’t nummer "Zò gèk as ’n ra". Béj de jeugd waar de winnaar De Kievelsquad mi "Vastelaoveshuffle" en ‘t duumke ging dòr nò de Supisili’s mi "Fiësta in Méél". Alle artieste bedankt vur de geweldige middig.

‘t Sjééle Waazel Gala

Min lééste aktievietéjt as Prins John I. Bejnao éllek jaor bén ik d’r béj geweest, èchter di jaor nie vanutj de zaal, mèr vanaf ‘t pódiejum wòr ók Die Heimat Kapelle zaat vur de muziek tussedur.

Bèùke van ’t lache is ‘t motto. Zò ók di jaor. Top buuts “utj de aaw doeës” vesjeene d’r: Bart Borghouts, Rob van Elst, Pierre van Helden, Frans Bevers, Fer Naus, Ger Frenken en Berry Knapen sloot d’n aovend óp fantastiesee weezje af. Wa ‘ne tòpaovend, mi ‘n geweldige klup mènse um me hin en nattuurlek ’n super èntóziejast Mééls publiek.

Di waar’t dan…minne leeste kieër óp ’t pódiejum vur min afsjéjd. Méél bedankt…en tot zóndig zeuve jannewarrie béj ‘t Oranje Hotel.

Prins John I


Dur blaow en géél bezééte, ’n Vastelaovesrit um nòjt te vergééte.

Zòtterdig…

Zòtterdig mèèrege begoos mi de gedachte èn de belofte van saoves béj de Heuf, Ik zao gebakjes brénge béj Marleen Rutten in Hunsel. Helaas waar me dè te veul geregel, umdè Jolanda nò de Zoepkoel waar en ik de kinjer nie allieën tusj wó laote. Dus alles mèr afgeblaoze. Ik baalde wal toe Marleen rejaageerde viejaa feesboek dè ’t ur wal tege viel dè ze nog gén van die lekkere gebakjes haa gehad en dè ik dè wal beloofd haa. ’t Waar sjòn geweest as we dè han kénne doe, mèr ’t is nie anders.

Smiddes èfkes béj min kammerèùj de waage reechte. Ik daacht toe al: “Die moete wal ‘ne prisj kriege, wa geweldig gemakt”.

Saoves de Vastelaovesmis in de kéérek van Méél. D’r kwaame seriejeuze stukskes vurbéj, mèr d’r waar ók zeker plats vur humòr, ók béj Keplaon Roger. Zeker de moejte wérd um dòr ’s béj ènwizzig te zin.

Nao de mis drèk dur nò de sluttelövverdracht in d’n Binger, die óndertusse bómvól zaat. Goe veurberéjd broochte de jeugd van de Kéjsjeut en de Véngneuze ur planne èn de wèthaawer en geménjtjeròdsleeje, die óp ur plats ók goe veurberéjd ur zégje din, mèr ’t plan woor goegekeurd. Dòrnao waar ik èn de beurt um min plan mi övvertuuging te prizzenteere. De wèthaawer en de geménjtjeròdsleeje han ur verhaal ók goe veurberéjd en ze gaave wal wa tegegas, mèr ze koose niks anders dan méj de sluttel gééve en méj vastelaovesburgeméster te maake. Super sjòn um dè spèlleke mu ur te speule. Nao de sluttelövverdracht moocht ik Jeroen Schriks óndersjééje vur zin verdienste béj de Kieveloeët.

Toe waar ’t tidj um béj ’t Kievelmènneke de vlag te gòn héjse ónder ’t zinge van Lééve de Kieveloeët. Van dòrutj ginge we richting kluphusj um dòr d’n hélle aovend duchtig vastelaovend te viere mi óntzittend veul mense.

Zóndig…

Wa doe ge nòrmaal óp zóndigmèèrege vur d’n óptocht? Niks, of in ieder geval nie veul!! Behalve as ge ‘ne goeje regelneef as adjudant hét, die veengt dè we de belòfte èn Marleen Rutten nog moete naokómme. Wéj smèèreges um kwart övver neege mi z’n dréjje in d’n òwtó in. (Mark van Rooij, Hidde Knops en ik).
We woore zeer gastvréj óntvange dur de mooder en kreege geliek ’n tas koffie èngebójje (de gebakjes han we zèèlef béj óns). Marleen kwaam utj béd en waar èrreg ónder de indruk dè we toch nòg gekómme waare.
Smiddes béjénkómme vur d’n óptocht. Ónderweeges richting Dónk al ’n èntal sjòn kreejasies gezie. Toe zèèlef de prinsewaage óp um te kieke wa d’r allemò vurbéj tròk. En wa zin d’r ‘ne hoeëp mense de afgeloeëpe tidj mi veurberéjdinge bezig geweest. Geweldig sjòn afgewéérekte en goej iedeeje wòrvan veul betrékking haa óp méj of minne spreuk en 6 x 11 jaor bestao. Dòrnao zèèlef ènslutje in die rééj. Wa ’n super ervaring um dè mee te maake vanaf die waage, mi as knaller ’n waare kónfèttietjellenge béj de Heere van Meijel verzèùregd dur Rudy Gommans. Dè waar geniete !!!

Toe d’n óptocht afgeloeëpe waar, héb ik gedao wa ik éjgelek éllek jaor doe en dè is same mi Tjerk Verscharen èfkes béj Had en Gert van Dijk (Joppe) óppe koffie.
Helaas hébbe we ’n tidje geléjje afsjéjd moete neeme van Gert, mèr wéj ginge nòw toch éévegoe béj Had óp bezuuk. Ik haa dòr ók nog wa spesjaals vur Had, namelek ’n óndersjééjing.
Vruuger kwaame wéj al hél veul in de kefee béj Joppe en de leeste jòrre moochte we steeds de ròllaater en duk ók nog wa ander atriebuute lieëne van Had en Gert vur ónze èkt mi d’n óptocht en aaltidj waar d’r nao d’n óptocht koffie mi flaaj. Wal ’n óndersjééjing wért dus.

Dien aovend ginge nò ’t Oranje Hotel vur de utjslag van d’n óptocht. Di jaor waare ’t nie zò veul nummers, mèr wal veul délneemers, dus ’t waar dòr ók wér lekker druk. ’t Waar ’n hél kerwééj um zònne goeje óptocht te moet beoordélle, dink ik, mèr wa méj betreft ‘ne terèchte utjslag. Vur Twan de Bruin as ènjager van ónze buurtverénniging haa ik nog ’n óndersjééjing béj me.
Béj ’t persenieël kreeg Mariëlle Hoebergen ’n óndersjééjing.

Mòndig…

Ik wees dè tradiesiegetròw de Roeëj van de Kieveloeët óp mòndigmèèrege béj de prins kómme vur méstal iets sportiefs of luudieks. Dus ik waar veurberéjd en haa de wékker gezit. Ók umdè ik wees dè min “Siemmaote” um tien uur béj óns óppe koffie zòn kómme. Minne wékker zao um neege uur afloeëpe, mèr um tien vur neege kwaam d’r ‘ne vrachtwaage mi kéjharde meziek (Johnny Dab) en ‘ne luchthoorn de straot in. Wéj allebééj rèèchtóp in béd. “Wa is dè?” zee Jolanda. Ik zee: “Di is nòw vastelaovesmòndig, ik dink dè we óp moete stao”.
Toe ik de rolluuke umhòg dee, stóng d’r zòn bietje de hélle Kieveloeët in ‘ne vrachtwaage van min wèèrek te springe. Ik moos snel min pèkske èndoe en meekómme. We ginge nò de sporthal en dòr stóng ’n èntal van min tiemleeje al klaor in ur volliebalòwtfit. Tiemleeje die övveriges saoves ók nog laat óp stap èn ’t gao waare. Ze han de sjmienk nog hallef óp ur gezeecht. De blaow van de Kieveloeët moose ‘ne wedstréjd vollieballe tege min hérre dréj en ik waar sjéjds.

Vanutj de sporthal reeje we nò óns husj um min “Siemmaote” óp te pikke. Toe woor koers gezit nò de Siem mi de vrachtwaage, wòr koffie en bruuëdjes klaorstónge. Witjer krig ik dòr nog wa kedoos èngebójje van de rò van Éllef, wòrnao we ók wér gaow trug richting dèùrep moose, want die vrachtwaage moos wér trug nò Aaste.

Smiddes zin we uurst mi Goe Gehusseld dur de Jumbo geloeëpe, um dòr ‘ne sjèk in óntvangst te maage neeme van de stasiegeldaksie.
Van dòrutj nò de Stoep vur ’n kórt bezuuk.
Dòrnao ’n kórt ritje mi de bus nò Colé béj de Joong Harste.Dès ók éllek jaor ‘t “femieliemómèntje”. Dòr min femielie maage óndersjééje en ’n kórt bedankweurdje gedao, umdè ze aaltidj klaorstòn vur óns.
Ik wao dòr nie allieën min femielie bedanke, mèr ók iemes mi ’n blaow/géél hart.
Toe ik gevraogd woor um prins te wéére, daacht ik al geliek: “Wa zal min femielie gröts zin”, mèr nééve min femielie ók Noor Verstappen, die dan zeker zao zégge: “Géj béént ‘ne sjònne prins, dè doe ge goe, Johnny”. Helaas hi Noor ’t nie mee maage maake um méj as prins óp ’n pódiejum te zien stao, of uuberhòwbt te weete dè ik prins bén gewórre. ’t Is vur méj dan ók duidelek dè ik Tjeu ging bedanke vur zinne inzit béj de volliebalklup en ók ter naogedachtenis èn ‘’óns Noor”. ’n Zieër eemósiejóneel mómènt béj Colé vur méj veul andere.
Latter die middig ginge we richting Oranje Hotel vur ’t Kéjsjeutebal mi dòr de prisjutjréjking van d’n óptocht vur de jóngste jeugd. Ók wér ’n fésje mi kééj veul kinjer en ’n óndersjééjing vur Frank Bongers, tiemgenoot en trééner/kootsj van veul jeugd béj Peelpoesj.
Helaas moose we dòr ók wér veul te vruug vertrékke, as ’t gezellig is, wil ik liever nie gao.

Mèr jao, d’r moos ók nog geééte wéére. Béj De Heere kooste we d’n akkuu wér èfkes óplaaje um saoves nog wér trug te gao nò de Siem. Umdè ik dòr normaal gesprooke óp dòlle mòndig ók bén, waar ’t wal hél bezunder vur méj um dòr binne te kómme.
‘ne Geweldige óntvangst kreege we dòr, iederieën haa blaow en géél leechtgéévende stééfkes en dur ’n eerehaag van vòllek ginge we richting pódiejum wa vur méj wal vertraowd waar. Dòr woor vur en dur méj nog ’n èntal óptrééjes gedao en de pólónééze ging as vanawds dur de kefee en via de keuke wér aachter de bar dur de kefee rónd. Super um dè ók ’s as prins te belééve, want ik héb dòr de leeste jòrre ók zèèlef mee de prinse binnegehald. Wa ’n sjitterende beleéfenis. Geniete mi ’n groeëte G…
Mart Gommans en Nard Vissers kreege van méj ’n óndersjééjing en ók nog as aawe en néjje utjbaater van de Siem, ’n biersjuumspaan mi dòr ingegraveerd 6 x 11 jaor De Siem, umdè die kroeg net zò laang besté as De Kieveloeët.
De afslutjing van d’n aovend waar utjeraard wér in óns kluphusj wòr we nog èfkes lekker dur zin gegao.

Dinsdig…

En dan is ’t al dinsdig, vurluuëpig de leeste dag van dees vastelaovesrit. Éllek jaor ’ne sjònne dag mi ’t Kieveloeëtetreffe. Zèèlef moocht ik mi min gezin, ónder de muziekaale begeléjding van Wendy Derix, de spits afbitje. Verder waare d’r veul óptrééjes van ónder andere de buurt en min kammerèùj. ’n Harstikke vól prógramma wòr ik mi vólle teuge van héb genoote, fantasties gedao iederieën!!!

Tussedur trooj ók nog ’t duuwo La Bamba óp. Ik haa dòr ’n óndersjééjing vur minne óptochtmaot Tjerk Verscharen. Adjudant Mark, minne steun en toeverlaot mi de vastelaovend, krig dòr van méj ók nog ’n óndersjééjing vur zinne inzit vur de Kieveloeët. Dizze middig wért ók aaltidj de vastelaovesvierder bekéénd gemakt. Di jaor ging ’t Fratske dik verdiend nò Erwin Daems en Erwin Verheijen.

Vur de aovend stóng nog ’t bezuuk èn de Sjraveltempel (Vangrail) óp ’t prógramma. Hier waare de Kéjsjeut en de Véngneuze ók ènwizzig. Dòr wér ’n super fést gebaowd en aaltidj sjòn hoe de interaksie is tusse Ronald en de Kieveloeët, al mèr próbeere de prótókòlle te durbrééke…sjòn dè tè kan! Mèr ók dòr moos wér hòst gemakt wéére, want we moose nog nò ’t Kievelmènneke umaf te slutje en de vlag moos wér gestreeke wéére.
Toe we dè gedao han, baalde we wal ’n bietje, want di wao zégge, dè we de leeste uure van de vastelaovend inginge. Tsja..ók èn sjòn dinge kumt ‘ne kieër ’n énjd. Trug béj óns kluphusj zao ik de tidj hébbe um af te slutje en um nog wa mense te bedanke, mèr minne adjudant wao uurst ’t woord. Ik daacht nog: “Wa gé die nòw zégge?”. Héj haa ’n verassing en dòr kwaam Marleen Rutten van aachter de bar utj de toffel óp um ’n paar nummers te zinge. Super geregeld Mark!!!

Dòrnao waar ’t echt tidj um af te slutje. Nao hél wa mense bedankt te hébbe en minne beeste kammeraot van vruuger utj, Mark Slegers, te hébbe veurzie van ’n spesjaale óndersjééjing, d’n dröppel, waar’t zòwitj dè we nò boove ginge, nò ’t kémmerke mi de Kieveloeët en Goe Gehusseld um dòr vur ’t leest afgetuugd te wéére. Wér zòn spesjaal eemosiejóneel móment. Dòrnao gaow wér de kefee in, wòr ’t nog kééj druk waar, um nog dur te gao tot de pliesie ’t genóg vóng. Wa héb ik toch ‘ne geweldig sjò(h)nne vastelaovesrit maage belééve. Wa is toch sjòn ‘ne Méélse te zin. MÉÉL BEDANKT!!!

Prins John I


Dur blaow en géél bezééte, ’n Vastelaovesrit um nòjt te vergééte.

’t Èffebal haa di jaor ‘ne andere ópzit as ander jòrre, want nòw waar ’t nie allieën van RKMSV, mèr ók van Peelpoesj en MD Méél. Di betieëkende dan ók dè t’r dizze kieër ‘ne prins en ’n prinses utjgeroepe woor. De ènweezjinge vur de prins moocht ik veurlééze en dòr kwaam Stijn Martens utj. Wie d’r prinses zao wéére wees ik nog nie en dè las Wiljan veur. Ik begoos al ’n kléénj vermoede te kriege en utjéjndelek kwaam min éjge daochter Pien as prinses dòr utj. Wa ’n verassing wér!!! Kééjsjòn um dòr as grötse vader te stao.

Óp dinzigaovend ginge we mi ’n kléénj dillegasie nò Remeund vur ’t internasjónale Prinsetrèffe. Wa ge dòr allemòl zaacht! De vrémdste pèkskes zaage vurbéj kómme. Mi optrééjes van B-artieste utj de reegiejo en as afslutjer Big Benny óp ’t pódiejum en ik óp ’n tòffel in ’t publiek rèècht vur ’t kónfèttiekenón, waar dè ók wér ‘ne super aovend.

Daags dòrnao ging de vastelaovend éjgelek ècht van start in Méél. We ginge saoves nò ’t zèùregsèntrum. ‘ne Speesjale aovend vur méj umdè Jolanda dòr wéérekt. Prins Leon I en prinses Yvonne van de Ulewappers utj de Nirkant waare dòr ók ènwizzig. Mevròw Slaats, An Peeters en Elice Janssen kreege dòr ’n óndersjééjing wòrvan de leeste wal spesjaal waar, want Elice is ók ’n hél goej vriendin van Jolanda en di han ze allebééj nie zien ènkómme. ‘ne Geweldige aovend die we béj de Heere van Méél nog goe hébbe afgeslote.

Dónderdessmiddes ginge we nò de BSO wòr ‘ne groeëte groep èntoesiejaste kinjer in versjillende lééftidje óp óns stónge te waachte. Nao flink wa pólónéézes woor as prins en prinses Lars Basten en Claire Biemans utjgeroepe. We hébbe dòr nog ’n sjòn spèlleke gedao en toe mooste we alwér vertrékke.

Die aovend ginge we óp utjnöddiging van de Kéjsjeut urre waage reechte. Èfkes zin we béj de waage geweest wòrnao we dur Ronald van Tilborg utjgenöddigd woore um dur te féste béj de Vangrail. Tópaovend, gezèllig.

Fréjdessmèèreges woore we al óp tidj verwaacht óp sjool. Uurst zin we èfkes béj óns Pien in de klas geweest, toe dur nò de kinjerópvang en nog gaow béj Juul in de klas binnegeloeëpe. Toe waar ’t tidj um de gimzaal in te gao vur ’t fésje mi de kinjer van de ónderbaow, geweldig! Tussedur èfkes lekker ééte en dur nò D’n Binger vur de kinjer van de bóvebaow. D’r woor óptrééjes verzèùregd dur de juffe en de mésters. “ne Goe geslaagde mèèrege en middig!

Saoves waar de sluttelövverdracht van Pieël en Maas in de Heuf in Ppanninge. Um de sluttel te verdiene moos ik zégge wa ’t kluplied van de Kieveloeët waar en ’t dòrnao ók zinge. Dè waar utjeraard gén próbleem, zeker nie umdè alle Méélse die d’r waare mee begooste te zinge. De burgeméster zee dè ’n stukske wal genóg waar, mèr ik vóng dè ik ’t nummer af moos maake en mi méj de rest van ’t Méélse vòllek. ’n Sjòn fésje wòr ók Marleen Rutten wér óp ’t pódiejum stóng. Ze vroeg méj nòg nò de lekkere gebakjes, wòrnao ik beloofde dè ik die smèèreges wal zao brénge. We koose nie al te laang in de Heuf blieve umdè we nog ’t waagereechte óp ’t prógramma han stao. Dus geliek mi de bus nò ’t Platveld nò Peter van Bree. Dòr stóng butje al ‘ne vrachtwaage van minne wérrekgééver en binne stóng de waagekómmissie en DJ Afrotruck (Jurgen Kessels) al klaor óppe prinsewaage. Dòr kwaame béj méj wal èffe wa emosies lós…. Mi gehaktballe zò groeët as tennesballe, friet, wa bier en goeje meziek waar di ‘ne geweldige sjònne aovend , die traddiesiegetròw béj Pe van Tjeu van Wippe Pieër woor afgesloote mi Lééve de Kieveloeët. In min vóllegende prinselééve kiek ik trug óp de vier dólle daag vastelaovend, mèr di waar ’t vur nòw.

Prins John I


Dur blaow en géél bezééte, ’n Vastelaovesrit um nòjt te vergééte.

De verrassinge vliege méj um de òrre as prins, mèr ók béj Jolanda. Die woor verast dur ‘t tiem van Òngerwaeg, ‘n programma van L1. Ze stónge in énne kieër èn de deur mi de kamera. Ze wòn vanalles wete övver ur en övver méj. Ik waar wééreke, mèr Jolanda hi ze hél goe te woord gestao.

Ik woor verast óp de énnige zòtterdig dè ik nog ‘ne ganse wedstréjd koos vollieballe mi min tiem, vanwege de drukte róndum de vastelaovend. Ik haa al ‘t ieën en ander ópgevange dè t'r mesjien wa publiek zao kómme, mèr dè ze min femielie, kammerèùj, buure en de Kieveloeët han ópgetrómmeld, dè haa ik nie verwaacht. We stónge ‘n paar punte aachter in de uurste set, toe in énne kieër de hél triebune vól strömde mi vòllek. Kiepevèl övver min hél lief...Geweldig !!!

Woensdig 1 fibberwarrie ware we utjgenöddigd dur L1 um te gast te zin in ‘t televiesieprógramma Vastelaovendgaste umdè De Kieveloeët in ur jubielejumjaor van 6x11 zit en as ge as Kieveloeët dan ók nog kónnekties hét, dan is dè zoeë geregeld. Kéj sjòn um in dè prógramma te zitte, wa behuurlek hekties waar. D'r moos veul gebeure in ‘n hallef uurke tidj. Ónder andere nog ’n optrééje van Marleen Rutten. Zò héb ik wir wa ekstras meegemakt as jubielejumprins.

Daags dòrnao woor ónze Juul verrast óp zinne éllefde verjèùrdag dur ‘n éntal leeje van de rò, Kievelvraolie en ur kinjer die zingend nò binne kwame um hem ‘n kedoo èn te bieje. Èngenaam verast.

Die zótterdig dòrnao stóng ‘t afsjéjdskónzert van de groep “Kumtjie” op ‘t prógramma. We ware béj De Siem utjgenöddigd, nie in òrnaat, mèr in gewoon karnevalspèkskes. ‘ne Kéj gezellige aovend hébbe we dòr gehad !!!

Sóndessmiddes was ‘t zò witj dè de jeugd moocht laote zie wa ur talent is óp de Kééj Knappe Kwéékmiddig. Wa ‘n èntoesiejasme béj al die joong en dörskes. Ik héb de hélle middig genote van verrèkkes goej Mééls talent. Dòr zit zeker toekomst in. Groepe, mèr d'r waare d'r ók ‘n paar die gans allieën zónge, kééj knap gedao! Tussedur woor dòr ók nog de néjje prinses (Luna), vorst (Driek) en de rò van éllef van de Kéjsjeut ónthuld. Èn méj de ieër um ze allemòl te vurzie van ‘n ondersjééjing en steek. Dòrnao kreeg ik van Prinses Luna ‘n óndersjééjing eumgehange. Dè waar wér ‘ne middig um in te lisjte.

De rest van die wéék élleke aovend bezig geweest mi iets wa mi min Prinselééve te make haa, mi as afslutjer van die wéék ‘t jubielejumwiekènd.
Sòtterdes ‘n fantasties fésje gebaowd mi en vur de Méélse mènse mi op ‘t podiejum ‘n verèkte goeje bènd (Bitte ein hit). ‘n Geweldige vuurdoeëp vur de zaal bej De Heere van Meijel. ‘t daak ging d'r af.....of in ieder geval de ballònne...
Saoves laat nò bed en smèèreges wér óppe tidj óp vur de brunsj die we in diezèllefde zaal wér han. Rustig béjkómme en béjbuurte övver de aovend dòrveur.
Um éllef övver twieë begoos ‘t jubielejumfést vur de genöddigde. Iederieën die ójt bej De Kieveloeët geweest is as prins, vorst, adjudant, rò van éllef of vastelaovesvierder, waar utjgenöddigd. Sjòn kénne buurte mi mènse die De Kieveloeët  nog aaltidj ‘n wèèrem hart toedrage. Veul mènse dòrvan zin nog steeds te vraoge vur hullep óp de ieën of andere menier en zin dus nog duk betròkke bej de Méélse Vastelaovend. Èn mej die middig de ieër um ut uurste 6x11 jaor jubielejumboek utj te rieke èn de veurzitter van de redaksie Frans Strijbos. Di boek woor utjgegévve nò ènléjding van wér ‘n tidjpèrrek van éllef jaor vastelaovend in Méél. ‘n Sjitterend stukske gesjiedenis van De Kieveloeët wòr veul mènse ‘ne hoeëp wèèrek in hébbe gestoke.

Umdè ik óp zótterdig ‘n dél ballònne van ‘t plefón haa getròkke, han de Kievelvraolie nog ‘n èppelke te sjélle mi méj en ware óp ‘t iedee gekómme um ónze slaopkamer vól te dòwwe mi ballònne (zòn 500). Sjitterende aksie dames !!! Toe mooste we nog èn ‘t wèèrek vur we nò béd kooste. Same mi Juul en Pien hébbe Jolanda en ik ‘n dél van de ballònne kepót gestoke en de rest hébbe we nò butje gegòjd. De hélle tuin lag vól …

Min vastelaovesrit is nog laang nie vurbéj, gelukkig, mèr we gòn al rap richting de vastelaovesdaag. Benéjd wa ik nog allemòl meemaak ? Léés dè de vóllegende kieër wér.

Prins John I


Dur blaow en géél bezééte, ’n Vastelaovesrit um nòjt te vergééte.

Vréjdig 13 jannewarrie vertròkke we mi zòn 80 persoeëne richting Helde vur ’t P&M Liedjesfèstieval. Gewèldig um dè ók ’s mee te make! Mi alle prinse utj Pieël en Maas en Neer óp ’t pódiejum, of gewoon midde in de zaal óp ’n tòffel. ’t Hògtepunt waar natuurlek ’t óptrééje van ónze Klèpbókse, die às énnigste ’n toegift moochte doe. Hél goe gedao jónges. Hélaas nèt nie in de preezje gevalle, mèr dòrdur waar de aafterpaartie béj De Heere van Meijel d’r nie te minder um.


Zòtterdig mèèrege ware behuurlek wà fannatieke buurtgenóte al óns husj en de tuin èn ’t versiere. Sjitterend um te zie dè tè zòveul mènse óppe bieën brééngt. De hélle buurt woor versierd en d’r wóre borde geplatst èn ’t begin van de buurt. Rónd ’t middiguur bleek dè ónze dierèkte buure ‘ne lunsj hàn geòrganiezeerd vur óns. De tòffel woor gedékt en d’r woor mi dréj gezinne geééte béj óns.


’s Aoves stóng ’t Véngneuze prinsebal óp ’t prógramma. Béj ènkómst in de Sjraaveltempel (Vangrail) waar ’t al gezellig druk. D’r woor uurst àfsjéjd genómme van en dur Prins Sten en Prinses Hieke. Dòrnao kwaam d’r ‘ne groep gemaskerde óp ’t pódiejum die ieën vur ieën ónthuld wóre às néjje vorst (Siem), adjuudante (Sten en Siem) en vervòlleges de rò van éllef. Às leeste kwame Prinses Anne I en Prins Merlijn I ónder ur masker utj. Ók moocht ik nòg ’n weurdje doe óp ’t pódiejum en ik woor dur Prins Merlijn I óndersjééje. Toe koos ’t fést pas ècht beginne! En dè de Véngneuze kanne féste, dè is wal gebleeke. Kééj gezèllig waar ‘t!!


Óp 21 en 22 jannewarrie stóng de Méélse Vastelaovesparade óp ’t pr'gramma. Mi dizze vernéjde ópzit waar ik ók nòg nie bekéénd, dus ik wees ó knie wà te verwaachte. Mi “aaw bekéénde”, ’n dréjtal buuts, ‘ne néjje groep en dieverse muziekale óptrééjes, waar ‘t ’n hél biezunder wiekènd. Zeer spesjaal ware vur méj de óptrééjes van straotgenóte Wendy Derix, wòr ik zèèlef nòg béj betròkke woor. En nie te vergééte ut nummer van de Erpelemééntjes wa ze spesjaal vur mej gesjrivve han. Alwér ’n ègename verrassing in min Prinselééve!!! Óp nò de Kééj Knappe Kwéékmiddig en ’t jubielejum wiekènd.

Wérd vervòllegd…

 

Prins John I

Dur blaow en géél bezééte, ’n Vastelaovesrit um nòjt te vergééte.