user_mobilelogo

Óp de 11e van de 11e waar ’t wér zòwitj. ’t Pak moocht wér èn, de steeke óp, de mantel eum en de sèpter moocht nao ‘ne lange slaop wér in àksie kómme. De kievel begoos wér te ròlle en dè ín ’n hél spesiejaal wiekènd. ’t Ópeningswiekènd van óns 6 x 11 jubielejumséizoen, inkluzief de ópvuuring van De Mééls Revuu. Óp vréjdigmèèrege waare alle leeje wér geïnstalleerd, inkluzief de nééj leeje Patrick Neessen, Rob Vercoulen en ur partners. Nèt às de Kieveloeët, moochte ók de Kéjsjeut en de Véngneuze wér èntrééje.

Gòwgenóg vertròkke we nò de bazissjool um de groepe 6 óp te hale, wòrmi we richting Kievelmènneke liepe um de vastelaovend offiesjeel te ópene. Às verrassing kwame ók alle groepe 7 en 8 spesiejaal mi méj meegeniete van dees fésteleke ópening. ’t Kievelmènneke woor tradiesiegetròw gepoetst en rónd de klok van 11uure 11 woore d’r 11 kenónsjeut gelóst. Vur ieder kenónssjòt woor d’r ‘ne vastelaoveswens veurgelééze dur ieën van de kinjer van groep 6. Dòrnao woore alle roeëj, geel en gruun balonne lósgelaote. Tot slót woore de vlagge van de Kieveloeët, de Véngneuze en de Kéjsjeut geheese terwiel iederieën vólóp “Lééve de Kieveloeët” meezóng.

’s Middes naame 2 leeje mi ur partners afsjéjd van de Kieveloeët. Patrick en Jeannette en Leon en Belinda naame nao ’n prachtige periejode mi veul herinneringe èn de Kieveloeët, afsjéjd van de klup middels ’n sjòn weurdje en ‘n sjòn gebaar richting de andere leeje. Leon woor tot zin groeëte verbazing nog benuumd tot lid van verdienste, nèt às Jurgen Kessels. Zéj woore óp dees spesiejale menier bedankt vur urre inzit de afgeloeëpe jòrre béj de Kieveloeët. Nao dizze bezundere middig waar ’t tidj um óns vólledig óp te laaje vur de rest van ’t wiekènd: De Méélse Revuu.

 

De Méélse Revuu

’n Spèktakelstuk wòr de Méélse bevòlking al èfkes nò utj keek. Binne ’n paar daag alle 4 de veurstéllinge utjverkaocht. En teréécht. ’n Ieër um hier mi de Kieveloeët ’n sééne in te speule en geweldig um di nog mee te maage maake in min prinsejaor. Hoe dichter ’t béjkwaam, hoe èntoeziejaster iederieën woor. De afgeloeëpe wéék waar ’t geweldig dè veul vréjwilligers zich inzaate um Méél ’n geweldig wiekènd te bezèùrege. 'ne Groep die èlkaar van tevurre nog nie kéénde. Mèr hoe langer iederieën èlkaar kéénde, hoe vréjer en vertròwder iederieën zich vuulde. Ik héb dòrvan genote. Zeker van ieders inzit en èntoesiejasme téjdes, mèr vural ók nao de veurstéllinge. Wà ’n fést waar dè iedere dag.

Sjòn um te zie hoe alle spanning d’r nao iedere veurstélling wér vanaf gedansd woor. Iedere vréjwilliger hi zich ’t afgeloeëpe jaor ingezit um iets geweldigs óppe planke te brénge. De revuu woor gesjrivve vur ’t jubielejumséjzoen van de Kieveloeët en mi dees revuu hi de hélle kaast óns às verénniging in ’t zunneke gezit. Al die vréjwilligers hébbe d’r vur gezèùregd dè wéj óp ’n fantastiese menier óns jubielejumjaor moochte ópene en dòr wil ik iederieën hartelek vur bedanke!

 

’t Méélse Vastelaovesfèstieval

Óp zòtterdig 26 nóvember waar ’t tidj vur de liedjesaovend. ’n Aktievietéjt die di jaor vur ’t uurst in ’n ander jèske woo gestooke. We moochte s’middes al beginne en geniete van gastóptrééjes van de Heimat Kapelle, Bas van Rijt, Frits Strijbos & René Claassen en PUUR, wòrbéj ’t pódiejum in ’t midde van de zaal stóng en d’r dus ’n èchte fèstievalsfeer óntstóng. ‘ne Gezellige middig. ’s Aoves begoose we mi de loting van de jeugd en de vólwassene. Sjòn um te zie dè t’r zich wér nééj groepe béj èlkaar han geràpt um d’r wér ‘ne sjònne aovend van te maake. 5 Jeugdgroepe en 9 vólwassene groepe.

Furrig jaor moocht ik hier ók al geniete mèr toen óp de stoel van de zjuurie. Nòw waar ’t tidj um mee te hòsse en te springe mi de bezuukers en de artieste en dè lukte goe, Goej nummers, 'n lekkere sfeer en gezellige mènse, wà wille ge nòg mieër? Marcel Thijssen en Patrick Verstappen woore óndersjééje vur ur 11e délname èn de liedjesaovend en Geert de Leeuw vur zinne 22e kieër!! Hopelek zalle d’r veul di vurbild vòllege. Béj de jeugd wónne de SuPiSili’s en béj de vólwassene moochte de Klèpbókse de 1e prisj in óntvangst neeme, wòrdur zéj Méél maage vertiggewórrige óp ’t P&M liedjesfèstieval óp vréjdig 13 jannewarrie. Prófisiejat èn allebéej de groepe en alvast veul suukses vur de Klèpbókse. Ók ’n spesiesiejaal woord van dank èn de andere délnemers. ‘t Waar wér tòp!

 

Gén réékene of diktee, vastelaovend, dè gééf ik òllie mee!

Prins Hidde d’n Uurste