user_mobilelogo

Wér ’n wiekènd aachter de rug as prins van de Kieveloeët. En wà vur ’n wiekènd. Ik dink dè ik afgeloeëpe wiekènd getuuge bén geweest van ‘t mést memórabele vastelaoves-móment in Méél: ’t Gala Muziekala. “Wà ’n fést waar dè”. Nostalgie, fést, ’n traon en 'ne lach. Jóng ’t waar ’n paradisj.

Dan bliekt wér dè ’n kléénj dèùrep groeët kan zin. In rap tempó en mi veul dienamiek is geluuëf ik hél min jeugdsentiement vurbéj gekómme. Kumptjie zao zégge “’t waar TÓP” en ik kan òllie zégge: “’t Is sjòn um ’s énne kieër de prins te zin”, en dan ók nog in ’t jaor dè we 3 X 11 jaor liedjesaovend viere. Laastig um d’r ‘n móment utj te hale, mèr as ge d’n aovend maagt afslutje óppe buun mi ’n keur èn Méélse artieste; die ’n spesjaal, vur di jubielejum gesjrivve odelied brénge èn de Méélse liedjesaovend, dan krieg ik nòw dè ik ’t ópsjrief wér kiepevel.

’n Kómpliement vur alle artieste, dokter henkie en de òrganiezasie. Di waar óngekéént en óndanks de strès in de veurberéjding han de Knoetsòrre ’t in 1995 al goe gezie: “’t Kumt allemòl goe”.

En dòrmi zaat ’t wiekènd t’r pas hallef óp. Óp zóndig hébbe we ’t namelek dunnekes övver gedao mi de jeugd van Méél, oftewàl mi de Kéjsjeuters en Kéjsjeuterinnekes téjdes de KKKM. 23 Groepe, ruum 100 kinjer die nò wééke van oefene dan éjndelek ’t pódiejum van D’n Binger moochte betrééje. ’t Èntóziejasme en talent spatte d’r vanaf en ’t waar béj vlage ‘ne èchte “kwéékmiddig”. Minne naam, mèr ók minne spreuk waar in veul liedjes verwéérekt en dè vuult toch wàl biezunder.

In de pòwze van de Kwéékmiddig waar d’r dan utjeraard ók nòg de prinseónthulling van de Kéjsjeut. Wie woor de néjje heerser en vorstin van de Kéjsjeut in 2014. KVW halde ècht alles utj de kaast en toverfee Froukje Simons haa de ieër um mi ’n prachtig liedje, dur ur zèèlef gezónge, de kinjer wakker te tovere … en ’t lukte ur ók nòg. Nie veul latter stóng d’r ‘ne èntóziejaste Rò van Éllef in vól òrnaat óp ’t pódiejum. Mèr we hàn nòg steeds gén vorstin en génne prins. Toe bleek dè de toverfee nòg ’n verassing in pèttó haa: Froukje Simons waar nie allieën de toverfee, mèr ók nòg ’s de nééj vorstin vur ’t kómmende séjzoen. Mi de rò en de vorstin kómpleet, miste we nòg énne sjakel: en dè waar de néjje heerser van de Kéjsjeut. Inmiddels héllemòl övververhit in die wèèreme piejama waar dizze jóngeman vólleges méj hél blééj dè tjie èn de beurt waar. De néjje heerser vur 2014 is: Dirk Berben. En geluuëf me, ik haa génne béttere as kòllegà prins kànne wense. Dirk, Froukje en hél de rò van éllef: Prófiesiejat en óp nò ‘ne ónvergéételeke vastelaovend vur jónk en àwd.

Dirk, Froukje en ik gòn same vastelaovend tappe en mi ’n bietje tènnes, voetbal en wà geluk, kan urre en minne vastelaovend dan ók nie mèr stuk.

Prins Rudy II

 

Ge zaalt ’t snappe,
Ik gao vastelaovend tappe