user_mobilelogo

Mòndigmiddig aachter de lèptóp en mi ‘ne groeëte glimlach, trugkiekend óp ’t Bónte wiekènd. Sjónge jónge wà héb ik genóte van 3 super dage, mi super artieste en de ènweezighéjd van ruum 1100 Méélse mense in ’n prachtig teejater D’n Binger.

Traone van ’t lache mi buuts, skètsjes, zang en ónvervalste Méélse, Antilliejaanse en zèèlefs “Heldese” inbréng. Zónder èks tekórt te doe, wil ik d’r tòch èffe ’n paar persoeënleke hògtepunte utj hale. Óp vréjdig traone van 't lache béj sirkusdierekteur Bolle Tiny en zeker zin géétj zalle we nòg zeker ’n tidje heuge. Ók Peter Daniëls en Johan Theeuwen hàn ’t zwaor te verdure mi dizze ónvervalste Vlaaming, die ’t nie koost laote um dees twieje hérre ’s flink in de zéjk te zitte.

Óp zòtterdig kiepevèl béj de Érpelmèèndjes (di jaor Patatemanties) toe ze as André Rieu òrkest ’t nummer “I did it my way” spulde. En dan die andere Méélse èkt “Goe Bedoeld”. Wendy, Bertine en Twan ’t waar mieër dan “Goe Bedoeld”, ’t waar geweldig. Vóllegend jaor wér?

De zóndig wér vruug utj de vérre vur de bónte middig. Ieën van de hògtepunte waar natuurlek de énwizzighédj van óns oma van Dijck, en ze hi genóte. Ók de Rò van Éllef haa ’n verrassing vur ’t kómmietee in pèttó. Dizze kieér ware ’t de manne in ’t blaow die same mi “Dubbel Trubbel” ’n dansje moochte doe. Èn ’t ritmegevuul moet nòg wàl gewéérekt wéére vólleges méj. As klap óp de vuurpiel kwaam dizze middig ók nòg Berry Knape ‘ne buut verzèùrege as kneenjsfòkker. Vólleges méj is z’n vraow nòg aaltidj óp zuuk nò ’n nééj koekoeksklok.

En toe kwaam d’r éjndj èn ’t bónte wiekènd. Ónder ’t genòt van ‘ne bòrrel same nòg èffe trugkieke óp ’n geslaagd wiekènd. As prins, mèr ik dink ók names alle artieste: Méél géllie ware ’n tóppubliek!

Vandaag ‘ne dag béjkómme, mèèrege wér fris èn ’t wèèrek en kómmend wiekènd gala Muziekala en de Kwéékmiddig.

Al wér twieje fantastiese aktievietéjte óp ’t prógramma. Zòtterdig 3 X 11 jaor liedjesaovend in ’n hél biezunder jèske en zóndig mieër dan 20 groepe óp de kwéékmiddig. In Méél dòr snappe ze ’t wàl… Utjeraard kumt zóndig ók de jeugdprins(es) utj. ’n Spannende wéék vur de Méélse jeugd en ók ik bén benéjd wie de néjje jeugdprins(es) gé wéére. Zóndig wete we ‘t.

Prins Rudy II

 

Ge zaalt ’t snappe,
Ik gao vastelaovend tappe