user_mobilelogo

We gòn wér van start.

Nao mònde van stilte en butje wa kómmieteevergadderinge wénnig Kieveloeët in min lééve, moochte we mòndig d’n 11e van de 11e wér aftrappe èn moocht éjndelek ’t prinsepak wér utj de kaast.

Um 9.00 ure begoos de dag al. We begooste mi ’t trug in funksie zitte van alle mense naodè ik zèèlef wér dur Arthur as kléjjingméster waar toegesproke en ik de sèpter wér in óntvangst moocht neme. Naodè Peter wér as vòrst waar geïnstalleerd vòllegde adjudant Hans en alle rò van éllef leje, die ik wér de steek moocht ópzitte.

Toe óp wég nò sjool, wòr we de kinjer van groep zis óp ginge hale. Zéj moochte mee nò ’t Kievelmènneke. Dòr han we de tradiesiejonele handelinge van vlag-héjse, wasse Kievelmènneke en éllef kenónsjeut mi dòr tusse in de wense van de kinjer. Èrreg leuk allemòl. Utjeraard moocht ik ók wà zégge. As ónderwèrrep ha ik de éllef gekózze en dòrbéj wà leuke datums en annèkdotes gezoocht. Liep priema vur min gevuul.

Dòrnao wér trug nò óns kluplókaal, mèr nie vur dè we de kinjer wér véjlig óp sjool han afgeleverd en dè we de femielie Berbe ur éllefde buske bloeme han gebroocht, die ze óppe bónte middig han gewónne. Sjòn as ge ziet dè mens wàrdere dè ge di doet!!

Béj Toon en Andrea strumde ’t langsam èn goe vól, wòrnao we ’t middigprógramme kooste starte.

Uurst afsjéjd neme van Louis Winkelmolen. De geesteleke vader van de wèpsajt van de klup, wòrin héj aaltidj veul tidj en innerzjie hi gestoke. Ók afsjéjd van Hay Becks. Wà kan die man spiedsje. ’t Is dè tjie Néérs pròt anders waar d’r ‘ne goeje prins èn verlórre gegao. (ha ha).

Arthur en Jolanda wore ók nòg gehuldigd as jubielares ( éllef jaor béj de klup). Arthur ‘ne man van de aachtergrónd mèr ó zò belangriek. Héj zèùregt t’r tòch mèr vur dè iederieën d’r wér piekóbèlló óp sté as we óp stap gòn mi de Kieveloeët. Arthur super bedankt!

Nao ’t òffiesjele éjnde bleef ’t nòg laang gezellig béj Toon en Andrea wòr ók nog versjillende Mestrichtgèngers trugkwame. Goe bezig allemòl.

Óp dinzig stóng d’r ‘ne edukatieve dag óp ’t prógramma mi smèèreges vastelaovesles óp sjool en smiddes in ’t kader van de kultuurkèrresel ’n bezuuk van kinjer èn óns kluphusj. Èrreg leuk um wér béj de kinjer te zin en te zie hoe d’r mi gewérrekt en eumgegao wért. Ik krieg dòr aaltidj ’n hél spesiejaal gevuul béj. Echt super sjòn. Veul leuke rejaksies gehad en zèllefs min uurste sinjeersessie gehad wòr kinjer handtieëkeninge kwame vraoge. Haha ’t moet nie gekker wéére…

Zoeë nòw wér óp nò de liedjesaovend en ’t sjééle waazelgala. Twieë fantastiese aktievietéjte wà vur min periejode de leeste zin. Óp zóndig 5 jannewarrie zal ik deefienietief afsjéjd neme van min prinssjap!

Ik hoop òllie gaow wér te zie béj de aktievietéjte. Tot gaow!!!

Prins Wiljan d’n uurste

 

Ók mi dees daag gao ik sture
Mi al min vastelaoveskure