user_mobilelogo

Nao de fantastiese kwéékmiddig haa ik ’n relatief rustige wéék vur de boeg in de ènloeëp nò ’t bónte wiekènd.

Mòdigaovend hébbe we same mi vorst Peter ’t hél prógramma wà we nòg vur de boeg hébbe en wà praktiese zake durgenómme. Utjeraard huuërt dòr de nöddige sjééle waazel béj.

Dinsdigaovend stóng de uurste oefensèssie vur de sluttelövverdracht geplènd. Sjòn as ge dan alle tèkste maagt lééze en persoeënlek dink ik dè tè èrrig leuk gé wéére. Dòr moete géllie béj zin!

Dónderdig waar ik nie as prins aktief mèr han we béj de tènnisklup ’n klaag en jubel sèssie gehad wòrbéj leeje fiedbèk kanne gééve nò ’t bestuur um zò te kómme tot ’n nééj beléjdsplan. De aovend woor in goej bane geléjd dur de man die normaal béj Goe Gehusseld óppe groeëte troom spult. Ruud bedankt!

Vréjdig waar natuurlek de aftrap vur ’t bónte wiekènd. ’t Waar vur méj ’n hél apparte ervaring um as Prins ‘t ‘s ‘ne kieër van de andere kant mee te make. ’t Ware kwallietatief goej aovende en ‘ne middig en ik héb dan ók veul mense gesproke die ’t as èrrig goe ervare hébbe.

Zóndig bónte middig waar ’n ervaring óp zich, dòr waar ik natuurlek nòg nòjt geweest. Sjòn um te zie dè dòr zòveul wardering en lusjterèndacht te zie is. Mi ónze mam en pap óppe uurste rééj waar ik nie allieën gröts mèr zéj zeker ók.

As alles wà ik nòw meemaak ’n veurbode is vur alles wà t’r nòg gé kómme dan wért ’t echt nòg veul sjònner dan ik haa dörve droeëme.

Tot vóllegende wéék!
Prins Wiljan I

 

Ók mi dees daag gao ik sture
Mi al min vastelaoveskure