user_mobilelogo

Ik haa ‘t geluk as 2e Prins van ‘t Kieveloeëteriek um di spektakel mee te mage make. Toen ik de utjverkaochte zaal binne kwaam en veul butje Méélse gezeechte zag dee dè méj goe. Sjòn um te zie hoe min vriende van de Kieveloeët ‘t toch wir klaor kriege um te laote zie hoe ge ieën Pieël en Maas vèùremt. En zèllefs van dòr butje ware d’r mense kómme ópdage.

Nao de opening mi óns kluplied koose we drèk van de stoel ópvliege want de Toddezèk die broogte dòr drèk hur kaskrakers ten gehuuëre, dus stil blieve zitte was t’r nie mèr béj.

De uurste buutereedner waar Ben Van Daal die ‘t drèk óp méj gemunt haa en dòr snel aachter kwaam dè nie allieën ik gén verstand van voetballe haa mèr niemes van de Kieveloeët. Dur zin gevòrlek utjtjerlek dörvde de hélle zaal ók niks mèr te zégge. Toen héj vroeg wa de Prins vur wèèrek dee, brook de hélle zaal in ’t lache utj. Sjòn um te huuëre dè Ben van Daal nie de sjòllek nèèjt mèr de inhawd en dòrnao mi de sjòllek alles wir afvéégt!!!

Ók de Pastoeër en de 100 jèùrige broogte hur klassieke buuts ten gehuuëre. Van de 100 jèùrige koos ik méj nog ‘t méste herinnere. Toch blieft ‘t lache al huuëre ge um iedere wéék.

Umdè t’r ók posters dur de gemééntj gemakt ware mi Sjééle Waazel Show broogte "Let’s Do it" urre klassieker Hairspray ten tonieële zòdè we nòw ók echt van urre Show kénne spreeke. Sjòn um te zie dè Méél zò veul talent in husj hi. Dè we hél wa talent in husj hébbe bleek wal toen Koen Verstappen óp moogt trééje mi zinne krant. Sjòn um te zie hoe dè héj zinne klassieker aktuweel ha gemakt.

Ger Frenken kwaam nao Koen en die trooj zèllefs twé kérre óp althans zò leek ‘t. Dè hiernao Andy Marcelissen kwaam mi de lòlligste tusj, dè waar goe te zie en te huuëre.

Veur méj waar di 'n perfekt toetje van min Prinsesjap zòdè ik méj nòw rustig kan veurberéjde óp min afsjéjt. Ik hoop dè we nog duk unne Sjééle Waazel Gala zalle kriege hier in Méél. Want óp zòn sjòn aovende hier in de regiejo mage we gröts zin óp ónze Kieveloeët dè ze ‘t toch wir vur mekaar kriege.

Sjapoo jónges en as ik de kómmende jòrre ók iets kan doe dan huuër ik ‘t wal.

Prins Jeroen I

 

Mi alle klurre ééve bónt, hiele wéj de kievel rónd