user_mobilelogo

Zòtterdig 16 méj waar ‘t dan zò witj. 't Móment wòr de ganse rò van 11 óp stóng te waachte. De beruchte Roeëje Dag. Ik as Prins moocht di ók vur ‘t uurst (en drèk vur ‘t leest) mee maake.

Effe vur de duidelekhédj: Ge hét béj de Kieveloeët Roeëj en Blaow. De Roeëj zin de mèn van de rò van 11 en de Blaow is ‘t kòmmietee.

Smèèreges um 10 ure mooste we óp ‘t geménjtjehusj kómme en wore we verwelkómt dur Wethaower Frits (béj óns ók bekéénd as Veurzitter Frits) Burgeméster Hans Smulders en réjsléjder, Méél deskundige Henk Willems. In de ròdszaal woore we óntvange en ieder moocht ‘n plètske utjzuuke.

Vur óns waar ‘t sjòn um now us èfkes rustig te bekieke wà we now presies gekaocht han mi de sluttelövverdracht vur € 11,11.

Henk liet óns alle sjòn plèkskes en karakterestieke kunstwèèreke van ‘t geméntjehusj zie en de Roeëj hébbe vòlges méj ur naamplétje al óp ménnige deur geplèkt zòdè ze de Blaow veur waare. Nò un lekker bèkske koffie en ‘n stuk Méélse flaaj zin wéj óppe fiets ónder léjding van Henk dur Méél gefietst wòr we béj punte as ‘t Alexanderplein, De Frikkandel, Visvijver, Gòlfbaan, die d’r warsjinjlek nòjt gé kómme, Platveldkassebaow en ’t Sinterklòsputje en nòw bén ik d’r nog zeker ‘n paar vergééte mèr ik geluuëf dè de Roeëj van dees ekskursie ‘n sjòn verslag gòn maake wà dan ók wir hier óppe sajt kumt. Óp al dees plèkskes vertéélde Henk de gesjiedenis, lee Hans utj wà ‘t pólietiek iedee en ziensweezje dr aáchter waar en vertéélde Frits hoe de tiggewórrige stand van zaake waar. Di is èrreg kórt dur de bocht mèr di waar ‘n bietje de verdélling van de réjsléjders.

't Waar ‘n sjòn ervaring um mi di gezèlsjap dur óns Mééls erfgoe te hébbe maage fietse. Nò dees fietstocht van ruum 2 ure kreege wéj ‘n lunsj èngebójje béj ‘t Oranje Hotel.

Nò dè wéj dòr lekker geééte han kwaame ók de Dames binne um saame mi óns nò de Sjutteréj van de Blaow te fietse um dòr óns sjietkunste te laote zie.

Ik moet zégge dè wéj ’t d’r as Kieveloeët nie slèècht van af broochte. Zèllefs nao ‘n paar putjes gerstenaat bleeve we de blökskes d’r van afsjiete. ‘t Ging zò goe dè we mèr óp de hòwtjes zin gòn sjiete.

Tege de aovend zin we nò óns kluplókaal gefietst um dòr wa te ééte mi z’n alle. Jammergenóg han wéj saoves de afspraak um trug te gao nò óns eige vriendewiekend.

Wà tegeliekertidj woor gehaawe dus de rest van de aovend kénne wéj allieën van huuëre zégge en dè is dè t’r allieën nòg mèr verstèndige praot is geweest dien aovend.

Terèècht kénne wéj dus sprééke van 'ne Super Roeëje Dag

Prins Jeroen I

 

Mi alle klurre ééve bónt, hiele wéj de kievel rónd