user_mobilelogo

Umdè ik geester Tjeu van Wippe Pieër al wir nie gezie haa makte ik méj toch wal zèùrig övver ‘m. Noor vertéélde méj al béj de joong harste dè tjie ók léllek ziek waar. Dus hébbe Vorst Peter en ik ‘m mèr ‘s bezoogt. 't Ging gelukkig al 'n bietje bétter, mèr iederieën wit dè as Tjeu d’r as vastelaoves gèk nie béj is dè t’r iets goe fout zit.

Tradiesie getraow is t’r óp de dinsdigmiddig ’t Kieveloeëte Treffe. Ik bén d’r dan ók gröts óp dè ik same mi Patrick Verstappen de plétjes héb maage drèèje béj de uurste eediesies van ’t Kieveloeëte Treffe. Wa we toe nòg in 't tieëken van de karaoke din um zoewe iederieën 's te laote zinge. Zèèllef moog ik de spits afbitje. Ik waar zò zinnewèèchtig gewórre dur die titj dè ik zòwa nie mèr utj min weurd kwaam. Gelukkig kénne ge dan aaltitj nog zinge zee d’n dokter. Dè héb ik dan ók mèr mi Joyce, Anne, Silke en Femke gedao.

Wa zin d’r veul leuke dinge vurbéj gekómme zeker de buut van Humbertien en Fred en Carla die dòr èfkes ‘t liedje van de vastelaovesliefde utjbilde. Ók alle andere artieste ware super en ók óp di Kieveloeëte Treffe waar ‘t wir bóm vol.

Wa bén ik verieërd as Prins dè ik óp alle aktievietéjte nog vur vólle kefees héb gestao.

Saoves hébbe we nog de Nostalgie en de Vangrail bezoogt wòrnao we langzamerhand afsjéjd van de vastelaovend ginge neme. We zin begónne mi ons afsjéjd béj ‘t kievelmènneke dè sinds de 11 van de 11 wir trug is in Méél. Wéj hébbe ‘m hier nog verieërt en ‘m övver ‘t bölleke en zin buukske gestreke zòdè tjie goe óp óns koos paase tot we wir béj ‘m trug kwame. Béj ‘t kievelpallisj hébbe we de Kieveloeëte vlag laote zakke en hébbe we in óns kluplókaal de afgeloeëpe 7 wééke èffe durgenómme en heb ik alle Méélse mense bedankt vur urre steun en dè ze gröts óp zòn vastelaovend vierend Méél moete zin.

Wéj hébbe óns toe èffe trug getrokke mi de Kieveloeët en Goe Gehusseld um ónze steke vur ‘t leest dizze vastelaovend af te légge. Nò di rietuweel hébbe we ‘n sjòn féstje gemakt mi iederieën die dè mi óns kwaam viere tot in de kléénj uurkes.

Ik bén blééj dè ge gén Prins béént veur 3 daag of én jaor mèr vur hél òw lééve !!!

Ik haa di vur gén gòwd wille misse en wa moet t’r allemòl nog kómme …….

Prins Jeroen I

 

Mi alle klurre ééve bónt, hiele wéj de kievel rónd