user_mobilelogo

Béj óns tusj waar d’r al veul geoeffend dur óns Anne en ur vriendinneke Lieke van Bree. Ik koos het liedje al béjnao druuëme, ‘t is zèllefs zò dè ik de òrreigienele tekst nog nie mèr kén. Toe ze zòtterdigmèèrege moochte oefene óp ‘t groeëte podiejum in D’n Binger weeste we dè ‘t goe ging kómme want ze zóngen in ieder geval ók dur de miekrofoon.

Afgeloeëpe zóndig waar ‘t wir zò witj dè we vur de éllefde kieër de Kééj Knappe Kwéékmiddig hiele. Vur méj zèèllef waar ’t d’r gezellig um veul van min vriende ur kinjer te zien optrééje. Nao de opening dur Vorst Peter, Adjudant Hans en Prins Jeroen I ginge we van start mi ‘t Kwéékliedje dè luidkééls dur de kwéékers woor meegezónge.

Ik heb érlek waor van ieder optrééje genote. Óns Anne en Lieke van Bree as de Confettie Girl din ‘t ók super al woore ze twédde net as de rest butje ‘t Vetlérre Gummiefóddelke wa de uurste kievelprisj ha gewónne. In de pauwze hébbe ze allemòl ‘n óndersjééjing van de Prins gekrigge en unne sambabal umdè ‘t vur de éllefde kieër waar.

Mi veul trots hebbe we de awd Prins Jarno I en Vorstin Tara bedankt vur ur verdienste in ‘t afgeloeëpe jaor en ur de steke afgenómme. Wornao we zin övvergegao mi ‘t ónthulle van de néjje rò van éllef van de Kéjsjeut en Prinses en Vorst.

Ónder èrreg veul roeëk (umdè dè ding in de koeliese stóng en nie richting podiejum) kwame d’r 13 gemaskerd en mi lichtfakkels in de roeëk ‘t podiejum óp. Ieën vur ieën dee de Kéjsjeutekletser Piet middels ‘n paar sjòn weurd de rò van éllef ónthulle wòrnao ik ze de ondersjééjing, mantel en steek moog ópzitte. Ik waar bléj verrast um min auw buurvraow Grit van Enckevort ur kléjnkinjd Lizzy te ónthulle als Prinses van de Kéjsjeut 2009 same mi Vorst Marijn.

Nao unne póllónééze dur de zaal ginge wéj wir verder mi de Kwéékliedjes van ‘t twédde gedéélte wa gewónne woor dur Happy Zis die ók nog ‘s zónge övver unne sjòllek van Sjriks.

Ik wit zeker dè we gröts mage trugkieke op ‘ne geslaagde Kwéékmiddig mi 26 groepe en 102 déélnemers. Dan witte ge ók dè ge de zaal vól hét mi kiekers. En natuurlek gao ge ze straks mesjien ók wal trug zie óp de liedjesaovend van de Kieveloeët.

Ik wit zeker dè ik mag zégge dè minne spreuk wir tot zin rèècht is gekómme.

Prins Jeroen I

 

Mi alle klurre ééve bónt, hiele wéj de kievel rónd