user_mobilelogo

'ne Sjònnere tietel han ze nie kanne bedinke. Nao ‘t prinsebal smèèreges èffe rustig nò de kartverkoeëp gegoa en dòr wa gedrónke mi die mèn die ik d’r sáoves of zég mèr smèèreges béj óns tusj èn ut afpilse ware. Die kooste wal wa morele steun gebruuke van de néjje Prins daacht ik zoeë .

Smiddes kwaam de hél buurt oppè koffie um méj te vertélle dè ze zòtterdig zòn goan versiere. Ik haaw min hart vaast as géllie wete wa vur baowvakkers hier in die stroate wone.

Mòndigaovend hébbe we wa vergaddert mi de Kieveloeët. Ik moocht hier vur ‘t uurst béj zin. Dè gold övveriges ók vur de dinsdigaovend mi de dames van de Kieveloeët same mi min vraow Joyce. Wa kénne die dames kake zeg!!!!! Van te vurre bèèlde radio P&M méj nog vur ‘n interview wòr ik toch zòn 8 menutje övver méj en de Kieveloeët moocht zieëvere.

Woensdigaovend mooste we óppe tidj béj Ruud van de Foka zin mi óns gezin um de Prinsefoto te make. ‘t Blieft altidj afwaachte béj Ruud wòr dè tjie mi kumt. Héj zal zeker ‘n sjòn fotoke óp de pooster zitte geluuëf ik. Héj hi footoos zat gemakt dus dòr li ‘t nie èn.

Naow moete we óns kloar make vur ‘t P&M liedjesfestieval van zòtterdig dus ik sjrief latter wal hoe dè gegao is.

Ik hoop ók dè min Mééls nie al te veul faowte bevat. In ‘t Nederlands is ók niks as Prins wal??

Tot zòtterdig in de bus of in Beringe

Prins Jeroen I

 

Mi alle klurre ééve bónt, hiele wéj de kievel rónd