user_mobilelogo

Beeste Kieveloeëters en Kieveloeëterinnen,

Afgeloeëpe zòttterdig stóng méj ‘t P&M Liedjesfestival te waachte. Di was vur d’n twèdde kieër in Méél en dè hi ók iederieën gewete. Wa was ‘t toch gezéllig mèr wa wille ge ók anders mi zò’n organiezasie.

Knoetsorre & Co ware as tiende èn de beurt en mi man en macht woor d’r mee gezónge dur de Méélse supporters wòrónder d’n Burger en ik. De lónge wore héllemòl leeg gezónge en mi alle macht wore de vaantjes umhog gehawe. Óndanks alle ènmoediginge mooch ‘t nie gebeure dè de Knoetsorre & Co in de preesj viele. Toch ware zéj vur méj de absolute winnaar van dien aovond.

Èn ‘t éndj héb ik mi de aander prinse ‘t podiejum nog éfkes ónvéjlig gemakt. Èn ‘t éndj van d’n aovond druppelde iederieën nò huis, wanne geweldigen aovond was dè.

Béj dizze wil ik alle medewéérkers en jónges van de Kieveloeët nog éfkes bedanke vur ‘t organiezere van di evenement. Sjapoo!

Prins Jurgen I

 

Knalle, mi minne vastelaovesrees KÓM MÈR MEE!