Activiteiten agenda

Appelaktie
vrijdag 11 oktober
Opening Vastelaovend
maandag 11 november
Prinsebal
zaterdag 16 november
De Méélse Liedjesaovend
zaterdag 30 november
Bónte Aovend Vréjdich
vrijdag 31 januari

Spotify lijst

Vastelaovesvierder 2024

16 feb 2024 Nieuws

Op het Kieveloeëte Treffe is Mark Brummans uitgeroepen tot vastelaovesvierder van Meijel 2024     De vastelaovesvierder van 2024 is iemmes...

Uitslag optocht 2024

12 feb 2024 Nieuws

Rond de klok van 13.30uur konden de eerste deelnemers van start gaan vanaf de nieuwe startlocatie. Dit jaar konden we tijdens de bonte stoet genieten van ruim...

Kieveloeëters èn kieveloeëterinne,

Ik hép al versjillende kérre de Vastelaovend óp 11 noovèmber geoopent, mèr 11-11-23 zal ik nòjt mér vergééte. Den dach begoos hél rustich. Lisa èn ik hébbe wies 19.30 uurre de 11devande11de óp L1 gekeeke; um ’n bietje in de stèmming te kómme, mèr vurral um den titj vurbéj te laote gao. Èn mèr waachte wiesdè we nòr de Heere kooste. Tussendör zin we nòch éfkes in Deurze bótsjappe gòn doe:, zòdè niemmes in Méél óns mi dréj groeëte stukke ‘cake’ nò butje zaage loeëpe. We wòn naamelek wa in husj hébbe veur spòntaan bezuu:k.

Óp ’t moomènt dè ik nòr de Heere ging, huuërde ik minne veurganger Erwin I nòch zin allerleeste weurt in de zaal utjsprééke. Ik vóng ’t wa lómp um vieja de keuke de zaal in te loeëpe, dörrum bén ik mèr dur ’t kefee nò binne gegao. Dè is éjgelek wa ik van tevurre al bedaacht haa um juus nie te doe: um zò min meugelek mènse teege te kómme.

De uurste die ik teegekwaam, Dorien, stóng óp ’t punt um nò husj hin te gao. Mèr as ik prins zao wéére, dan zao ze nòch éffe blie:ve. Ik zéch: “Dan dringk der nòch mèr énne. Maarten, die èn ’t wèèrek waar, zach tòch wa zinnewe in min gezeecht. Héj haa èn twé weurt zat, um de uurste spanning béj méj wéch te neeme: “Jarno, pilske?”

Toe Erwin zin afsjéjt klaor was, wees ik nie woe gòw ik nòr min ‘comfortzone’ moos gao: “Lèkker véjlech aachter min drèèjtòffel!” ’t Uurste òffiesjeel gedélte begoos; Prins Erwin I sprak dan ècht zin leeste weurt èn de awt prinse héétje ur ‘groentje’ wèlkóm mi de nöddege tèsnuzzekskes. De ónthullingsèkt, wòr ik alle ‘tunes’ èn meziek veur moos instarte, ging beginne. Óp dè moomènt waar ik éjgelek wal óp min gemak èn waar ik gewoon min ding èn ’t doe:. Óp ’t moomènt dètte kóp van OLS-maskòtte WillUM langksaam dur vòrst Ron èn atjuudant Mark umhòch woort getilt daacht ik: “Shit, ’t gé nòw ècht gebeure!” Min hartslach steech zò gòw as de spanning in de zaal, want vòlleges minne èp haa ik um 21.11 uurre ’n hartslach van 160. Èn toe kwaam vòrst Ron mi de verlóssende weurt: “De néjje heerser van 2024 is nie dizze, mèr Jarno Schijven!!” Alle spanning verdween as snöw vur de zoon èn ik huuërde van versjillende mènse die rie:pe: “ZIERREGE WAL, IK ZEE ’T ÒW TÒCH!”

Krèk naodè wéj óns éffe truch han getrókke um de femiellie te bèlle, kwaame Lisa èn ik truch óp ’t poodiejum. De uurste die ik zach, waar ieën van min kammerèùj; Bart Tulkens. Zónder wa te zégge, koos ik èn em aflééze wa héj daacht: “Wa bénne géj nòw èn ’t doe:”.

Naodè ik alle ‘waardechheeje’ haa gekrigge, moocht ik min uurste weurt haawe èn de spreuk ónthulle. Ópgeleucht èn al dè tè goe ging èn dè we kooste gòn geniette van de flingke rééj èn mènse die óns géér wille kómme filliesieteere. Sòmmigge han zèèlefs de wéékelekse hòbbie van de zòndiggemèèrge ópzééj gezit.

Nao de resèpsie moochte wéj ’n fésje gòn baawe mi femiellie, kammerèùj, kòlleegaas èn de rèst van Méél. Enne fentastiesse aovent wòr we eenòrm van genoote hébbe, èn die vurbéj waar nòch veurdè we ’t in de gatter han. Titj um de steek af te zitte èn mi de Kieveloeët, Goe Gehusseld, kammerèùj èn femiellie óp husj èn te doe: um dòr nòch lèkker wa nao te buurte.

Zóndich nao ’t prinsebal ginge we nòch éffe de ‘dj’-spulle èn den òwtoo haale béj de Heere. Nao ’n tas kòffie mi Rudy èn Mark gedróngke te hébbe, waar ’t titj um de deur lós te maake, èn te kie:ke wie der allemòl spóntaan éfkes óp bezuu:k kwaam. Ók van die moomènte èn gesprèkke hébbe we énòrm genoote.

Dan is ’t wiekkènt vurbéj èn gòrrege nòr ’t wèèrek wòr òw kòlleegaas al ruum vie:r wééke beezich waare mi spikkeleere övver de prins. Ik mi de kóp van OLS-maskòtte WillUM ’t kentoeër binnegeloeëpe, mèr de binnekómst woor övvertròffe dur alle kòlleegaas die al versie:rt han, Méélse vastelaovesmeziek han èngezit èn begooste te zinge toe ik binnekwaam.

Umdè wérreke der nie ècht inzaat mòndich, bén ik smiddes mèr ens alle filliesietaasies óp WhatsApp, Facebook èn Instagram gòn beantwoorde. Óngluuëflek woeveul mènse èn òw dingke èn de moe:te neeme um ’n paar weurt óp te sjrie:ve. Ók die van de Poost weete óndertusse wòr de prins wónt, want die mach iedderen dach ’n èntal sjòn karte kómme brénge!

Bedangt vur al òllie filliesietaasies, kartjes, kedoos èn woe géllie óns hébbe óntvange. Um di gevuu:l vaast te haawe,  kie:k ik utj nòr min uurste òffiesjeele ivvenemènt; de Liedjesaovend. Benééjt wa de néjje sjlaager van 2024 wért.

'ne Kick-start mi goejje meziek, veuróp in ’t Kieveloeëteriek

Prins Jarno I

Vastelaovesvierder 2024

Wil je iemand (persoon of groep) nomineren voor vastelaovesvierder?
Laat het ons weten!

Stuur ons je nominatie

Dè moet in de krant

Heb je een ludiek verhaal of annekdote voor in de vastelaoveskrant?
Laat het ons weten!

Stuur ons je verhaal

Save
Cookies voorkeuren
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Als u het gebruik van cookies weigert, kan het zijn dat deze website niet naar behoren functioneert.
Accepteer alles
Weiger alles
Lees meer
Unknown
Unknown
Accepteer
Weiger