Activiteiten agenda

Opening Vastelaovend
maandag 11 november
Prinsebal
zaterdag 16 november

Spotify lijst

Vastelaovesvierder 2024

16 feb 2024 Nieuws

Op het Kieveloeëte Treffe is Mark Brummans uitgeroepen tot vastelaovesvierder van Meijel 2024     De vastelaovesvierder van 2024 is iemmes...

Uitslag optocht 2024

12 feb 2024 Nieuws

Rond de klok van 13.30uur konden de eerste deelnemers van start gaan vanaf de nieuwe startlocatie. Dit jaar konden we tijdens de bonte stoet genieten van ruim...

Dè waar ’t dan; vastelaovend 2016. ‘ne Tidj die hél waardevól is geweest vur méj, mèr zeker ók vur min umgééving. Ik héb genóte van alle spesiejale mómènte die ik héb meegemakt. Genóte van groepe die zich vur méj béjèlkaar pakte en geweldige dinge vur méj óp tòw zitte en natuurlek ók van iederieën die béj iedere aktievietéjt, wélleke dan ók, ènwizzig waar. Zónder òllie allemòl ware dees mómènte d’r nie geweest. Mómènte vur ’t lééve, die ik nòjt mèr  zal vergééte. Veul van dees mómènte wore óp kamera vaastgeli, mèr di allemòl wérd vural in ieders geheuge gegrift. Zèllefs vur ‘ne lieërkracht is di mi gén pèèn te besjrieve. Toch doe ik ’n poging. ‘ne Klénje greep utj dizze, vur méj, ónvergéételeke vastelaovend.

 • Óp dinzig 2 fibberwarrie béj ‘t ‘Internasiejónale Prinsetreffe’ in Remeund  geweest. Wà ’n vérreparrade. Veul bekéénde utj Pieël en Maas gezie en ók veul apparte fieguure rónd zien loeëpe. De gèkst geklédde prinse liepe d’r rónd. ’n Belévenis óp zich.
 • Óp woensdig  3 fibberwarrie broochte we ’n bezuuk èn ’t zèùregsentrum in Méél, same mi de karnevalsverénniging utj de Nirkant, ‘ne Gezellige aovend mi ‘ne boel óptréjes, pólónéézes en gezellige praot.
 • De dónderdig waar èrreg spesiejaal. We moochte óp bezuuk béj ’t utjkómme van de prins óppe Vijverhofschool in Tegele. Vur méj ‘ne bekéénde die prins zò wéére; Jeroen Stappers. Jeroen löpt stazje béj óns óp sjool en héélt aaltidj ’n plèkske vur méj bezit in de klénje pòwze en de lunsj, um same te ééte en gezellig te buurte. ’n Echt maatje. Vur Jeroen ’n verassing dè wéj óp bezuuk kwame. Zinne blik toe wéj van aachterutj de zaal binnekwame waar gòwd wérd. Geweldig um zin bléjdsjap en èntoeziejasme, same mi die van de ander kinjer te zie. Nog steeds krieg ik kiepevel às ik èn di mómènt trugdink.
 • Um 15.00 uure moochte wéj ’n bezuuk brénge èn de kultuurkarroesel van SamSam. Hier wore Niek (Basten) en Sterre (Cranenbroek) verkózze tot prins en prinses van die middig. ‘ne Leuke middig mi veul èntoesiejaste kinjer, wòrmi we nog ‘ne leuke kwis makte.
 • Saoves nog 3 X wagereechte. Énne dòrvan waar ’n verassing en dè waar drèk d’n uurste; MINNE GROEP 7! Fantasties… awers die zich béjén han gepakt um di same mi de kinjer óp te zitte en ‘ne wage inén te knutsele. In de klas niks gemèrerkt, dus wà ’n verassing! Toe al zin in de zóndig um ze te zien sjittere mi de óptocht. Vervòlleges béj de Kéjsjeut óp bezuuk geweest, wòr ‘ne prachtige wage stóng béj Arjan tusj. Same mi de kinjer al getest of de wage ’n bietje véérde en dè di tjie. Ók dè waar same mi de awers ’n gezellig uurke. Tot slót ware we welkóm béj de Vèngneuze in de Ketter. Urre wage zao zòtterdig klaor zin, dus makte we d’r in de Ketter ’n sjòn fést van!
 • Vréjdig 5 fibberwarrie waar às tusjkómme vur méj. Nò dizze dag keek ik ’t mést utj; ’t bezuuk èn SamSam en de bazissjool. De èntoeziejaste kinjer en kòlleegaas die al ’n paar wééke mi me “mee èn ’t lééve” ware, ware die dag ók wér geweldig. Övveral ’n prachtige óntvangst gekrigge mi dòrbéj leuke kadootjes, sjón weurd en ‘ne hélle hoeëp pólónéézes. Hél biezunder um hier kòlleegaas te mage óndersjéje mi min spesiejaal plaatje en te zie en te mèrreke wà di mi andere duu. Paul Engels woor óndersjéje, umdè tjie natuurlek degene is die méj óp sjool hi èngenómme en die méj dus ‘ne néjje stap in min lééve booj. Ók Hanneke Stammen woor óndersjéje vur de waardering die ik vur ur héb, geduurende en nao ‘ne moejleke periejode vur ur en ur famielie. ’n Èrreg emosiejóneel mómènt, hél biezunder.
 • Saoves moochte we nò de machtsövverdracht van Pieël en Maas in de Heuf in Panninge. Ók di woor ’n geweldig “Mééls getint” fésje mi de Kieveloeët, Méélse artieste, de Kéjsjeut, prinses Jamie van de Oelewappers en de andere prinse en prinsesse van P & M. De sluttel woor binneghald, dus ’t fést koost beginne!
 • Nao de machtsövverdracht mi de Kieveloeët ónze éjge wage getest béj ’t wagereechte. ’n Super fésje wòrbéj de wage al aardig wèèrem woor gemakt vur zóndig!
 • De zòtterdig moocht ’t héllemòl ècht beginne; Vastelaovend 2016! Begónne mi de vastelaovesmis in de kéérek. Èrreg leuk um di same mi de Kéjsjeut en de Vèngneuze te mage doe. ’n Mis die in ’t teema van “Vastelaovend, Same Viere” stóng.
 • Vervòlleges de sluttelövverdracht in ‘ne bómvólle Binger. Wà ‘ne hoeëp mense ware d’r ènwizzig in de zaal. Van te vurre zaat hier natuurlek veul veurberéjdend wèèrek èn vaast um de planne die ik haa, goe utje te kanne drage béj de geménjtjeròdsleeje. Di woor allemòl goe wéggezit en we hébbe veul kanne lache. Prachtig um di spel mee te mage speule. De sluttel waar binne! Pascal Stappers woor hier mi de “dröppel” óndersjéje vur zinne inzit vur de Kieveloeët. Di allemòl hébbe we vervòlleges ‘gevierd’ béj ’t héjse van de vlagge en de geweldige “aafter paartie” béj de Zwaan, wòrbéj ik Maud Smeets héb óndersjéje vur de gezellige tidj óp ’t Peellandcollege en umdè ze afgeloeëpe wééke zò vur me klaor stóng.
 • Zóndig d’n óptocht. Wà ’n beleévenis. D’r woor veul mi minne spreuk gedao. Nie te geluuëve hoeveul groepe zich vur méj béj èlkaar han gepakt um mee te doe èn ‘ne super verzèùregde óptocht. De buurt, min klas, kòlleegaas, min voetbaltiem en natuurlek as leeste de vriende & famielie & Summer Kick-off veraste méj en liete me die dag optiemaal geniete. Di kwaam natuurlek ók dur ’t weer, want wà han we hier geluk mi. ’t Nummer ‘Sun is Shining’ kwaam hier hél toepasselek in trug. Nie allieén de Sun waar èn ’t shine, mèr alle délnemers, al ’t publiek en dòrdur ik zèèlef ók óppe prinsewage. Mómènte um nòjt mèr te vergééte.
 • Saoves de utjslag van d’n óptocht in ’t Oranje Hotel. Ók dòr wér ’n fantasties fést mage make mi alle ènwizzige. Às kórs óppe taart Judith Volmer nog mage óndersjéje. Zòàs ze zèèlef övver méj sjrieft, zò dink ik ók övver ur; ’n maatje utj duzjende.
 • Mòndig daacht ik lekker utj te kanne slaope en dòrum waar ik de aovend van te vurre ók al “óppe tidj” nò husj gegao um èfkes béj te kómme. Um 9 uure woor ik wakker, mèr nie van de wékker. Wakker wéére van min nummer “Sun is Shining” waar àsof ik nie inéns wakker woor, mèr nog steeds bleef druuëme. Butje stóng tot min verbazing de hélle Kieveloeët mi ’n èntal vriende óppe wage. Zéj broochte méj nò sjool wòr ’n hélle hoeëp kinjer en awers van min klas ènwizzig ware. Um de dag luudiek te ópene en same lekker te óntbéjte. Fantasties!
 • Smiddes de femieliedag béj Colé. Wér woor ik verrast. Dizze kier dur veul femielieleeje die ènwizzig ware. Nie verwaacht en dòrum èkstra sjòn um te zie! Hier moocht ik pap en mam, min zeusters, min bruur en zin vriendin óndersjéje vur alles wa ze altidj vur méj doe en hebbe gedao. Ók ome Henk en Jan van Rijt wore óndersjéje. ’n Èntal geweldige kadoos van femielie, vriende en de Joong Harste in óntvangst mage neme. ’t Allersjònste kadoo; de izjere steek van pap en mam. Mònde trug gedrömd dè pap ‘ne steek vur méj zao make en di woor wèrkelekhéjdj. Óp ’t plètje: “Hidde, soms kómme droeëme utj”. Iedere kieër wér kiepevel en ók nog unne glimlach op min gezeecht às ik hiernò kiek.
 • De prisjutjréjking van de jeugd in de Parties béj ’t Kéjsjeutebal. Top! Mi as hògtepunt de 1e prisj utj te mage réjke èn min éjge klas die d’r die dag ók wér vur me ware.
 • Nao ’t ééte béj de Stoep, wór Patrick Verstappen nog woor óndersjéje, óp bezuuk béj de Véngneuze. Ók dòr ’t daak d’r af mi “Sun is Shining’!
 • Vervòlleges ’n wèèrem welkóm béj de Siem. Umdè de mense dòr die middig nòg nie duk genóg ’t nummer “Beeringe” han gehuuërd, din we di nòg ’n paar kérre sjòn övver. Sylvia Brummans woor hier óndersjéje vur urre inzit vur de buurt en ur ieniesiejatief (same mi veul andere buurtgenóte) vur de óptocht. Ók moocht ik hier Bart Smeets en Anne Vestjens óndersjéje. Wà ware ze me dankbaar. Di terwiel ’t éjgelek de bedoeling waar dè  ik ze mi die óndersjéjing zao bedanke vur wà ze allemòl vur me doen en hébbe gedao.
 • Dinzig mi min awers, zeusters en Jeroen ’t Kieveltreffe mage ópene mi ’t teema “Ik haaw van Méél”. Hier haa ik de ieër um de “Vastelaovesvierder” van ’t jaor 2016 te mage benoeme: Ron Basten!
 • Ók genote van de veul óptréjjes die in ’t tieëken van méj stónge. De buurt die min talente ging óntdékke, kòlleegaas en vriende die vur méj óp zuuk gingen nò ’n prinses, femilie die un sjón nummerke vur méj haa gekómponeerd en netuurlik Summer Kick-off die mi alle ènwizzige de hélle Zwaan óppe kóp zate. Kiepevelmómènt nummer……..
 • Um min (toe al) geweldige vastelaovesséjzoen héllemòl perfekt te make, kreeg ik ’t heugleke néjs dè t’r ‘ne vastelaovestwélling gebórre waar. ’n Gebórte téjdes de vastelaovend gebeurt nie duk, mèr ‘ne twélling is uuniek! Óp zòtterdig 20 fibberwarrie zin we béj Knoxx en Seven óp kraamvieziete geweest.
 • Saoves óp bezuuk béj de Nostalgie. Biezunder, want di wérd vur ur ’t leeste bezuuk van de Kieveloeët in de Nostalgie. ’n Sjòn weurdje dur vorst Wiljam vur Rudy, Henk en Mariet. Biezunder um di “leeste mómènt” mee te mage make às prins.
 • Dòrnao nò min stamkroeg, de Vangrail. Ronald haa Ruud Iglesias wete te strikke um ’n óptréje te verzèùrege en héj haa ’n sjòn weurdje vur me mi dòrbéj ’n leuk èndinke; ’n sjèùrt mi (nie de offiesiejele) spreuk d’r aachteróp. Ók moocht ik hier Dylan Verhaag óndersjéje. Iemes wòr ik aaltidj óp kan baowe, iemes die nie veul mi karneval hi mèr die wal speesiejaal vur méj ènwizzig waar óp ’t prinsebal en hier béj de Vangrail.
 • Nao di bezuuk ginge we mi ‘ne ónwisj groeëte groep richting ’t Kievelmènneke  um dòr de vlag te strieke en vur de leeste kieër “Lééve de Kieveloeët” te zinge.
 • Truggekómme béj de Zwaan moochte we óns ópmake vur ’t slótakkoord; de afslutjing van ‘ne geweldige Vastelaovend. Prins Sten en Prinses Hieke van de Véngneuze en Prins Arjan en Vorstin Isa van de Kéjsjeut han allemòl ’n sjòn afslutjend weurdje, wòr ók de nöddige traone övver de wange raolde. Ók ik haa ’t hier moejlek, want wà hébbe zéj ’t fantasties gedao  mi z’n alle! 
 • Óppe tòffel moocht ik nòg iets hél bezunders doe, vurdè ik min afslutjend weurdje hiel. Jeroen Haazen kreeg hier min allerleeste ondersjéjing, de “dröppel”. Jeroen en ik zin van jóngs afèn al vriende. ‘ne Harde wééreker, ‘ne stille genieter, is t’r aaltidj vur me geweest en zal d’r aaltidj vur me zin. Ók di waar hél speesiejaal um te mage doe.
 • Vur méj ók ’t éjnde van vastelaovend 2016. De septer ingeleverd, de steek af en mi ‘ne bómvólle Zwaan di séjzoen geweldig af mage slutje.

Óngeluuëfelek gröts dè ik téjdes de Vastelaovend van 2016 hép mage heerse övver ’t Kieveloeëteriek. De veule fantastiese mómènte die ik same mi iederieën hép mage belééve, zin vur méj gòwd wérd. Ik wil géér iederieën die wòr dan ók ènwizzig waar en óp wà vur menier dan ók iets vur méj betieëkend hi de afgeloeëpe peeriejode hartelek bedanke vur ‘ne óvergéételeke peeriejode in min lééve. Hopelek hép ik òllie allemòl ’n bietje vastelaovend mee kanne gééve.

 

Gén réékene of diktee, vastelaovend, dè gééf ik òllie mee!

Prins Hidde d’n Uurste

Vastelaovesvierder 2024

Wil je iemand (persoon of groep) nomineren voor vastelaovesvierder?
Laat het ons weten!

Stuur ons je nominatie

Dè moet in de krant

Heb je een ludiek verhaal of annekdote voor in de vastelaoveskrant?
Laat het ons weten!

Stuur ons je verhaal

Save
Cookies voorkeuren
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Als u het gebruik van cookies weigert, kan het zijn dat deze website niet naar behoren functioneert.
Accepteer alles
Weiger alles
Lees meer
Unknown
Unknown
Accepteer
Weiger